Gazi Üniversitesi’nin içi boşaltıldı

7141 sayılı kanunla, Üniversitemizin can damarı bir çok fakülte bünyeden kopartılıp yeni açılacak bir üniversiteye bağlanırken, kimi bölümler de kapatıldı.

Derneğimiz, Türkiye’nin diğer köklü üniversitelerini de olumsuz etkileyen bu bölünmemenin hayata geçirilmemesi için elinden geleni yaptı ve başvurulacak her yere ulaşmaya çalıştı.

Buna mukabil, söz konusu tasarı kabul edildi ve yasalaştı.

Gelinen son durumu, tüm çıplaklığıyla Gazi Üniversitesi camiasının bilmesini istedik.

 

Gazi Üniversitesi’nin Bölünerek Birimleri, Öğrencileri, Personeli ile Malvarlığı ve Haklarının Büyük Bir Bölümünün Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne Geçirilmesi Hakkında Açıklama

 

18.05.2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 7141 Sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gazi Üniversitesi bünyesindeki bazı fakülte ve yüksekokullar Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilmiştir. Bu fakülte ve yüksekokullardaki öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne aktarılmıştır.

Söz konusu Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilen fakülte ve yüksekokullar şu şekildedir:

– Güzel Sanatlar Fakültesi,

– Edebiyat Fakültesi,

– Hukuk Fakültesi,

– İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,

– İletişim Fakültesi,

– Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi,

– Polatlı İlahiyat Fakültesi,

– Sanat ve Tasarım Fakültesi,

– Turizm Fakültesi,

– Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu,

– Tapu Kadastro Yüksekokulu,

– Türk Müziği Devlet Konservatuvarı,

– Adalet Meslek Yüksekokulu,

-Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,

– Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu.

 

Yine Gazi Üniversitesi bünyesindeki;

– Sosyal Bilimler Enstitüsü

– Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatılmıştır. Bu enstitülerin öğrencileri de 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne aktarılmıştır.

Gazi Üniversitesi’nin söz konusu birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi ile bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları da (Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarına ait bina ve tesisler hariç olmak üzere) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilmiştir.

Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Gazi Üniversitesinden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Üniversitesine tahsis edilmiştir.

 

Söz konusu 7141 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri şu şekildedir:

“MADDE 7- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

EK MADDE 183- Ankara’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur.

Bu Üniversite;

  1. a) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesinden,
  2. b) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
  3. c) Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulundan,

ç) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşur.”

 

“MADDE 8- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Bu Kanunla kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine, sırasıyla İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek bağlanan yükseköğretim birimlerinin teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu birimlerle ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Gazi Üniversitesine bağlı Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarına ait bina ve tesisler hariç olmak üzere bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan İstanbul Üniversitesinden, Gazi Üniversitesinden ve Sakarya Üniversitesinden ilgisine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlanan birimlere Maliye Bakanlığınca tahsis edilmiş olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere ilgisine göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine tahsis edilmiş sayılır.

Gazi Üniversitesine bağlı iken bu Kanunla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine aktarılan fakültelerin, yüksekokulların ve konservatuvarın Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsündeki anabilim dallarında kayıtlı olan lisansüstü öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere aktarılmıştır. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü kapatılmıştır.

Gazi Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen fakülte, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrenciler 2017-2018 eğitim öğretim dönemi sonundan geçerli olmak üzere bu Kanunla kurulan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin ilgili fakülteleri, yüksekokulları ile meslek yüksekokullarına aktarılmıştır.

İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bu Kanunla yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimler 2017-2018 eğitim öğretim yılının sonunda devredilir. Bu birimler için ilan edilmiş öğretim elemanı alımları ilgisine göre İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi tarafından tamamlanır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek sırasıyla İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine bağlanan birimlerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları ilgisine göre İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi adıyla ilgisine göre İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi tarafından verilir. Bu konuda çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Bu Kanunla yeni kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesine, Gazi Üniversitesine ve Sakarya Üniversitesine bağlı iken adı değiştirilerek veya değiştirilmeyerek bağlantısı değiştirilen birimlerde uygulamayla ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar Yükseköğretim Kurulu tarafından çözülür.

Bu Kanunla, ilgili üniversitelere bağlı iken bağlantısı veya adı ve bağlantısı değiştirilerek bu Kanunla kurulan üniversitelere bağlanan yükseköğretim birimlerine önceki yıllarda Hazine yardımı karşılığı tahsis edilen sermaye ödeneklerinin kullanılmayan kısımlarına, önceki yıllarda ve cari yılda öz gelirlerinin kullanılmayan kısımlarının bu yükseköğretim birimlerine ilişkin kısımlarına ve bu madde uyarınca devredilen akademik personelin yürüttüğü bilimsel araştırma projeleri için tahsis edilen kaynakların kullanılmayan kısımlarına tekabül eden nakit tutarlar, bağlanan birimlerin devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben ilgili üniversiteler tarafından söz konusu birimlerin bağlandığı üniversitelerin muhasebe birimi hesabına aktarılır.”

“MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”