GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

                                            BURS VE STAJ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine eğitimlerini sürdürebilmeleri için verilecek karşılıksız  bursun ve öğrencilere sağlanacak staj eğitimlerinin esas ve koşullarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, Gazi Üniversitesinde okuyan öğrencilere, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından verilecek burs ve staj ile ilgili kuralları ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün üçüncü(3)    maddesinin ikinci(2) fıkrası ve dördüncü(4) maddesinin üçüncü(3) fıkrası ile Burs ve Staj Komisyonunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Genelgeye dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönergede yer alan;

a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini

b) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,

c) Üye: Dernek üyelerini

d) Komisyon: Derneğe yapılacak burs ve staj başvurularını değerlendirecek Burs ve Staj Komisyonunu,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

f) Öğrenci: Üniversitede öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve lisans üstü öğrencilerini,

g) Öğrenim Bursları: Dernek tarafından, öğrencilerin eğitim ve öğrenim süreçlerinde gereken maddi desteğin sağlanması amacıyla düzenli ve karşılıksız olarak verilen burs katkılarını,

h) Staj: Herhangi bir mesleği edinecek kimsenin geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemini,

i) Çalışma Dönemi: Her takvim yılının Ekim ayının birinci günü ile müteakip takvim yılının Haziran ayının son günü arasındaki dokuz(9) aylık dönemi, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Staj ile İlgili Hususlar ve Başvuru

 Madde 5 – Öğrenim sürecindeki teorik bilgilerini geliştirmek, yeni teknolojileri, üretim   süreçlerini, yönetim aşamalarını ve işyeri organizasyonlarını tanımak üzere staj ihtiyacı olan öğrenciler, derneğin web sayfası üzerinde bulunan staj başvuru  formunu doldurarak staj başlama tarihinin en az üç ay öncesinden müracaatını  yapar. Müracaat formu, dernek komisyonu tarafından incelenip uygun yerlerdeki  staj imkânlarından öğrencinin faydalanabilmesi için gerekli girişimler yapılarak  mümkünse öğrenciye staj imkânı sağlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim Bursları ile ilgili Genel Hususlar 

Madde 6 – Öğrenim bursları, Üniversiteye bağlı bölümlerin lisans, yüksek lisans ve lisans üstü öğrencileri arasında başvuranlardan yönetim kurulu tarafından uygun görülenlere verilir.

Başvuru Zamanı

Madde 7 – Öğrenciler, öğrenim bursu başvurularını her yıl dernek web sayfasında ilan edilecek tarihler arasında yapar. Belirtilen tarihler dışında yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. Derneğe ulaşan başvurulara ilişkin değerlendirme en geç 15 Eylül tarihine kadar sonuçlandırılır. Öğrenim bursu almaya hak kazanan bursiyerler, elektronik posta yoluyla bilgilendirilir.

Öğrenim Burs Tutarı ve Sayısı

Madde 8 – Öğrenim bursu verilecek öğrenci sayısı ve öğrenim bursu tutarları, yıllık bütçeye istinaden belirlenir.

Öğrenim Bursunun Verilme Şekli

Madde 9 – Öğrenim bursu, derneğin tercihine göre aylık verilmesi halinde her ayın  20’sine kadar, çalışma döneminde bir(1) kez toptan verilmesi halinde ise Kasım ayı içerisinde öğrencilerin banka hesabına yatırılır.

Madde 10 – Öğrenim bursu sağlanmasına karar verilenler, dernek tarafından hazırlanmış olan taahhütnameyi bizzat imzalayarak derneğe ilettikten sonra burs ödemeleri başlatılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gerekli Belgeler ve Başvuru Formu

Gerekli Belgeler

Madde 11 – Öğrenim bursuna müracaat eden öğrencilerden;

a) Öğrenim bursu başvuru dilekçesi,

b) Üniversiteye yeni kayıt yaptıranlar için kayıt belgesi,

c) Öğrenimine devam edenler için devam edeceği sınıfı gösteren öğrenci belgesi,

d) Ara sınıfta öğrenim görenler için öğrenim süresince aldıkları dersleri ve genel not ortalamasını gösteren not dökümü belgesi (transkript),

e) Banka adı, şube kodu, hesap numarası ve IBAN dâhil olmak üzere Türkiye’de kurulu bir bankada başvuru sahibi veya yasal velisi adına açılmış vadesiz mevduat hesap bilgisi,

f) Adli Sicil Kaydı (e-devlet),

istenir.

Madde 13 – Başvuru sahiplerinin iletmek isteyecekleri destekleyici diğer bilgi ve belgeler, başvurunun değerlendirilmesi için zorunluluk arz etmez, ancak derneğin değerlendirme sürecine katkı sağlayabileceği göz önünde bulundurulur.

Başvuru Formu 

Madde 12 – Dernekçe hazırlanacak ve öğrenci tarafından imzalanacak olan başvuru formunda;

a) Başvuru sahibinin nüfusa kayıtlı olduğu haliyle isim bilgileri,

b) TC kimlik numarası,

c) Doğum yeri,

d) Açık doğum tarihi,

e) İkamet ve elektronik posta adresi ile cep telefonu numarası,

f) Adayın kısa özgeçmişi,

g) Aile fertlerine ilişkin çalışma ve yaşam durumu bilgileri,

h) Aile fertlerine ilişkin gelir durumunu gösteren bilgi,

i) Anne ve/veya babanın vefat etmiş olup olmadığına dair bilgi,

j) Kardeş sayısı,

k) Yetiştirme yurtlarında büyüyüp büyümediğine dair bilgi,

l) Devlet veya özel yurtta kalıp kalmadığına dair bilgi,

m)Şehit veya gazi çocuğu olup olmadığına dair bilgi,

n) Anne ve/veya babasının Üniversite mezunu olup olmadığına dair bilgi,

o)Anne ve/veya babasının Dernek mensubu olup olmadığına dair bilgi,

p) Öğrenci hakkında bilgi alınabilecek iki(2) kişinin isim, meslek, telefon ve e-posta adresi bilgileri,

yer alır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Aranan Şartlar ve Öncelikli Haller 

Aranan Şartlar 

Madde 14 – Dernek tarafından verilecek öğrenim burslarında;

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Üniversitede, lisans, yüksek lisans veya lisans üstü düzeyinde öğrenim görüyor olmak,

c) Tam zamanlı olarak çalışmıyor olmak,

d) Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen Harç Kredisi, Öğrenim Kredisi ve Öğrenim Bursu hariç olmak üzere herhangi bir kurumdan burs almamak,

e) Terör, terörün finansmanı ve anayasal suçlar bakımından sabıkasız olmak ve bunlara ilişkin övgü ve propaganda ile bunları meşru gösterecek eylemlerde bulunmamak,

f) Cebir veya şiddetin meşruiyetine dair eylem ve söylemlerde bulunmamak,

g) Özgür, ahlâklı, akil ve hüsnüniyet sahibi olmak,

şartı aranır.

Öncelikli Haller

Madde 15 – Dernek tarafından verilecek öğrenim burslarında adayın;

a) Anne ve/veya babanın vefat etmiş olması,

b) Yetiştirme yurtlarında büyümesi,

c) Kardeş sayısının fazla olması,

d) Devlet yurtlarında kalıyor olması,

e) Ekonomik olanaksızlık ya da düşük gelir düzeyi nedeniyle maddî desteğe ihtiyaç duyması,

f) Öğrencinin eğitiminde başarılı olması,

g) Şehit veya gazi çocuğu olması,

h) Anne ve/veya babasının Üniversite mezunu olması,

i) Anne ve/veya babasının Dernek mensubu,

hallerinde öncelik tanınır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Öğrenim Bursu Verme Koşulları ve Bursun Kesilme Halleri 

Öğrenim Bursu Verme Koşulları

Madde 16 – Başvuruda bulunan bursiyer adaylarının değerlendirilmesinde ve öğrenim burslarının hakkaniyetle dağıtılmasında Komisyon tarafından belirlenecek  bir puantaj sistemi kullanılır.

Madde 17 – Komisyon tarafından değerlendirmeye alınan adaylar değerlendirme sonunda, yeni alınacak bursiyer sayısı da göz önüne alınarak, belirlenen puanın üstünde kalmaları halinde görüşmeye çağrılır. Görüşmeler sonucunda önceki yıllardan burslu olup da öğrenim bursu yenilenecek öğrenciler ile yeni bursiyerler belirlenir ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.

Madde 18 – Öğrenimlerine devam ederken burs başvurusunda bulunanlar için azami bursluluk süresi, hazırlık sınıfı hariç olmak üzere Lisans / Yüksek Lisans / Lisans üstü programına giriş yaptıkları akademik yıldan itibaren programlarının öğrenim sürelerinin sonuna dek hesap edilecek yıl kadardır.

Öğrenim Bursunun Kesilme Halleri

Madde 19 – Öğrenim bursu öğrenciye, çalışma dönemi boyunca verilir.

Madde 20 – Öğrenim bursu almaya hak kazanan bursiyerin, Dernek burs verme amacı ve burs esaslarına aykırı bir durumunun tespit edilmesi halinde öğrenim bursu kesilir.

Madde 21 – Önceki yıllardan bursiyer olan öğrenciler, her öğrenim yılının başında “Burs Başvuru Formu” doldururlar ve okullarından alacakları devam (öğrenci olduklarına dair) belgeleri ile birlikte yeniden değerlendirmeye tabi tutulurlar. Bursun devamı bu değerlendirme sonucuna bağlıdır. Bu öğrencilere, yenileme formu doldurma ve değerlendirme işlemi gerçekleşene kadar öğrenim bursu ödemesi  yapılmaz. Bu müracaatlarını yapmayan, evraklarını tamamlamayan veya Derneğe bilgi vermeden kayıt donduran bursiyerin öğrenim bursu kesilir.

 Madde 22- Sınıf geçme esasına dayalı fakülte ve yüksekokul öğrencilerinden sınıfta kalan, ders geçme esası olan fakülte ve yüksekokul öğrencilerinden ise not  ortalaması 4 üzerinden 2.50 (100 üzerinden 65)’nin altına düşen öğrenci ile Yüksek Lisans ve Lisans Üstü öğrencilerinden not ortalaması 4 üzerinden 3 (100 üzerinden 75)’ün altına düşen öğrencinin, öğrenim bursu kesilir.

Madde 23 – Kayıt dondurma, uzaklaştırma ya da sair tecziyelerden dernek yönetimi bilgilendirilmelidir. Bu durumlarda bursun devamına ilişkin karar, kişi ve olay özelinde değerlendirilir.

 Madde 24 – Bursiyerler, müracaat formunda bildirdikleri adres ve erişim bilgilerindeki değişiklikleri yazılı olarak Derneğe bildirirler. Kayıtlı adres ve erişim bilgileri ile kendisine ulaşılamayan ve yanlış beyanda bulunan bursiyerin öğrenim  öğrenim bursu kesilir.

 Madde 25 – Bu yönergede belirtilen şartları kaybeden, taahhütlerini yerine getirmediği tespit edilen, imza ettiği taahhütnamenin şartlarını ihlal eden ya da gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen bursiyerlerin öğrenim bursu kesilir.

Madde 26 – Sağlanan öğrenim bursu, kazanılmış hak sayılmayacağından, olağanüstü durumlar, afetler, ani ekonomik değişiklikler, salgın hastalıklar gibi beklenmedik  koşullarda ya da bu koşullar oluşmamış olsa bile gerekli görülmesi  halinde dernek yönetimi tarafından tamamen ya da kısmen dondurulabilir, askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir.

Madde 27- öğrenim bursu sağlanması, devamlılığı ya da kesilmesine ilişkin nihai karar her koşulda yönetim kurulunun yetkisindedir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Vicdani Yükümlülük ve Hüküm Bulunmayan haller

Vicdani Yükümlülük

Madde 28 – Öğrenimini tamamlayan her bursiyer, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde derneğe maddi ve/veya manevi katkıda bulunmayı,bulunduğu ortamlarda Derneğin tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı vicdani bir  yükümlülük olarak kabul eder.

Hüküm Bulunmayan haller

Madde 29 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu yönergede açıklık bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yürürlülük ve Yürütme 

Yürürlülük

Madde 30 – Burs ve Staj Komisyonu tarafından hazırlanan bu yönerge, Dernek Yönetim Kurulu’nun …………………. tarih ve …sayılı kararı ile kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 31 – Bu yönergenin uygulanmasından Komisyon, Dernek Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

SEVK: Yönetim Kurulu’na

Burs   ve Staj Komisyonunu Başkanı

(imza)

 

Oya HACIALİOĞLU                 Onur ERKMAN                             Ertan ERKAN

Başkan                                  Başkan Yardımcısı                        Genel Sekreter

 

 

Hüseyin Fehmi Narlı          Mecit ULUSOY                    İbrahim TERZİOĞLU

Genel Sayman                           Üye                                                   Üye                            

 

 

Ahmet ENİŞ

Üye