GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
DERGİ VE SOSYAL MEDYA KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Genelgenin amacı Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından çıkarılacak süreli yayınlar ile sosyal madya üzerinden yapılacak paylaşımlara dair ilkelerin oluşturulması amacıyla Dergi ve Sosyal Medya Komisyonunun kurulması ve çalışmasına ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Genelge, Dergi ve Sosyal Medya Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Genelge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün dördüncü(4) maddesinin dördüncü(4) fıkrası ve yirminci(20) maddesinin yedinci(7) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Genelgede yer alan;
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini,
b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü,
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,
e) Üye: Dernek üyelerini,
f) Komisyon: Dergi ve Sosyal Medya Komisyonunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 5 – Komisyon, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilecek asgari üç(3), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 6 – Komisyon oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan ibarettir.

Madde 7 – Komisyon, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Komisyonun toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.

Madde 8 – Komisyon oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 9 – Komisyonun başlıca görevleri şunlardır:
a) Dernek tarafından çıkarılacak olan süreli yayınla ilgili politıka oluşturmak,
b) Dernek tarafından çıkarılan süreli yayının, tanıtım ve dağıtımı ilgili görüş ve öneri oluşturmak,
b) Sosyal madya üzerinden yapılacak paylaşımlara dair ilkeleri oluşturmak,
c) Derneğin, sosyal medya ortamında tanıtımını yapmak,
d) Dernek tarafından düzenlenen veya düzenlenecek olan etkinlik ve aktiviteleri üyeleriyle kamuoyuna duyurmak,
e) Dergi ve Sosyal Medya konularına ilişkin yönergeler hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak
f) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak,
g) Talep halinde, görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

Madde 10 – Komisyonun yönetsel yetkisi bulunmaz.

Madde 11 – Komisyon, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri arasından sekretarya oluşturabilir.

Madde 12 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu genelgede açıklık bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlülük

Madde 13 – Bu Genelge, yönetim kurulunun 04/07/2017 tarih ve 182 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 14 – Bu Genelge hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

 

Oya HACIALİOĞLU       Onur ERKMAN             Ertan ERKAN       Hüseyin Fehmi NARLI
Başkan          Başkan Yardımcısı         Genel Sekreter         Genel Sayman

Mecit ULUSOY               İbrahim TERZİOĞLU           Ahmet ENİŞ
Üye                       Üye                        Üye