ECZACILAR VE İLAÇ SEKTÖRÜ MENSUPLARI İÇİN SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ

Eğitim Koordinatörleri ;   Prof. Dr. Didem DELİORMAN ORHAN

                                            Av. Arb. Y. Burak  ASLANPINAR

Eğitim Hakkında Kısa Bilgi:

İlaç ve eczacılık anlarındaki hukuki düzenlemeler, hukuki ve ceza sorumluluk, arabuluculuk uygulamaları hakkında doğrudan bu alanları ilgilendirilen önemli bilgiler verilecektir.

Katılımcılara, eğitim sonrasında sertifika takdim edilecektir.

Eğitimin Amacı:

Katılımcıların ilaç ve eczacılık alanlarındaki hukuki süreç, sorumluluk ve arabuluculuk uygulamalarının ayrıntıları hakkında bilgi edinmeleri, böylece doğru uygulamalar yapılarak hukuki risklerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir.

Katılımcı Profili:

– Eczacılar

– Hekimler

– Eczacı ve Eczacı Çalışanları

– Hukukçular

– İlaç Şirketi Yönetici ve Temsilcileri

– İlaç Mümessilleri

– Konuya İlgi Duyan Diğer Kişiler.

Eğitim Tarihi ve Yeri:

2-3 Şubat ve 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde 12.30 -18.30 saatleri arasında Ankara’da yapılacak olup talebe göre yeni gruplar ve yeni tarihler de belirlenebilecektir.

Sertifika:

Eğitime katılanlara Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından sertifika düzenlenerek takdim edilecektir.

Eğitim Programı ve Eğitimciler:

(1) İlaç Hukuku (12 saat)

 • Türkiye’de İlaç ve Eczacılık Mevzuatı
 • İlaç Kavramı ve Türleri
 • İlacın Geliştirilmesi ve Ruhsat Alma Süreci
 • İlacın Denetimi ve Piyasadan Çekilmesi
 • Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Yetki ve Görevleri

Eğitimci        : Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş

                       Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

(2) İlaç Üreticisinin, Eczacının ve Hekimin Sorumluluk (6 saat)

–   İlaç Üreticisinin Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu

–   Eczacının Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu

–   Hekimin Verdiği İlaç Sebebiyle Hukuki, Cezai ve İdari Sorumluluğu

Eğitimci        : Uzm. Dr. Av. Ahmet Erzurumlu

                       Ankara Barosu

(3) İlaç Şirketleri, Eczacılar ve Hekimler İçin Arabuluculuk Uygulaması (6 saat)

–   Arabuluculuk Uygulaması Hakkında Genel Bilgiler

–   İlaç Hukukundan Kaynaklanan Tazminatlarda Arabuluculuk

–   İlaç Şirketleri, Eczacılar ve Hekimlerin Ticari İşlerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

–   İlaç Şirketleri, Eczacılar ve Hekimlerin İşçi-İşveren İlişkilerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Eğitimci        : Av. Arb. Y. Burak Aslanpınar

                       Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitimi Koordinatörü

Çankaya Arabuluculuk Merkezi Kurucu Ortağı

Eğitim Ücreti:

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesi 450,00 TL

Dernek Üyesi Olmayan Gazi Üniversitesi Mezunu, Personeli veya Öğrencisi 550,00 TL

Diğer Katılımcılar 650,00 TL

(Kontenjan sınırlı olup başvuru ve ücret ödenme sırası ile kayıt yapılacaktır.)

Banka Hesap Bilgileri:

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği İktisadi İşletmesi

Halk Bankası Necatibey  Şubesi

Hesap No: 0386 – 16000171

TR 70 00 01 20 09 38 60 00 16 00 01 71

İrtibat: 

Şenol TULGA (Dernek Genel Sekreteri) 0 532 286 76 58

H. Fehmi NARLI (Dernek Genel Saymanı) 0 544 295 09 96

KONKORDATO EĞİTİMİ

Eğitim Koordinatörü ; Av. Arb. Y. Burak  ASLANPINAR

 1. Eğitim Hakkında Kısa Bilgi:

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerle 15 Mart 2018 tarihinde yürürlüğe giren yeni konkordato hükümlerinin uygulanmasına ilişkin hukuki ve mali bilgiler verilecektir.

Bu doğrultuda, konkordato başvurusu hazırlığı, başvurunun yapılması, ön proje hazırlanması, konkordato sürecinin işleyişi,geçici mühlet, kesin mühlet ve tasdikin hukuki sonuçları, konkordato komiserinin görev, yetki ve sorumlulukları konularında eğitim verilecektir.

 1. Eğitimin Amacı:

Katılımcıların konkordato sürecinin ayrıntıları hakkında bilgi edinmeleri sonucunda bu süreçte etkin olmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

 1. Eğitime Katılımcı Profili:

Konkordato Komiseri olarak görev almak isteyenler (görev alma konusunda herhangi bir taahhüt ve resmi şart sağlama garantisi verilmemektedir),

Konkordato sürecinin içinde borçlu, alacaklı, borçlu veya alacaklı avukatı, borçlu veya alacaklı şirket temsilcisi, muhasebe ya da finans yetkilisi olarak bulunanlar,

Konkordato başvurusu yapmayı düşünen kişiler ve kurumlar ile bunların yetkilileri/avukatları/danışmanları/muhasebe-finans sorumluları,

Hukukçular,

Yeminli  Mali Müşavirler,

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler,

Bağımsız Denetçiler,

Konuya ilgi duyan kişiler.

 1. Eğitimciler:

Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ (Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Dr. iur. Dağlar EKŞİ, LL.M. (Hacettepe Üniversitesi)

 1. Eğitim Tarihi ve Yeri:

22-23 Aralık 2018 tarihlerinde (Cumartesi ve Pazar) saat 10:00-17:00 arasında Ankara’da yapılacak olup talebe göre yeni gruplar ve yeni tarihler de belirlenebilecektir.

 1. Sertifika:

Eğitime katılanlara Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından sertifika düzenlenerek takdim edilecektir.

 • Eğitim Programı:
 • Konkordatonun Hukuki Niteliği Nedir?
 • Konkordatonun Türleri Nelerdir?
 • Konkordatoya Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Kimler başvurabilir?
 • Başvuru şartları
 • Başvuru yapılacak görevli ve yetkili mahkeme
 • Başvuru yapılırken mahkemeye verilmesi gereken belgeler
 • Konkordato Ön Projesi
 • Borçlunun Malvarlığı ve Mali Durumunu Gösterir Belgeler, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Nihai Bilanço ve Ara Bilançolar
 • Alacaklıları, Alacak Miktarlarını ve Alacaklıların İmtiyaz Durumunu
 • Gösterir Tablo
 • Alacaklıların Eline Konkordatoda ve Borçlunun İflası Halinde Geçecek Miktarı Karşılaştırmalı Olarak Gösteren Tablo
 • Bağımsız Denetim Kuruluşları Tarafından Hazırlanan Finansal Analiz Raporları
 • Konkordato Geçici Mühlet Kararı ve Sonuçları
 • Konkordato Kesin Mühletin Verilmesi ve Sonuçları
 • Konkordatonun Tasdiki Şartları Ve Tasdik Kararına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
 • Konkordatonun Hükümleri
 • Konkordatonun Feshi
 • Konkordato Komiserliği Hakkında Genel Bilgi:

Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik”  hükümlerine göre mahkemelerde konkordato komiseri olarak görevlendirilecek kişiler için aranan şartlar şunlardır:

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Tam ehliyetli olmak,
 3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yüksek öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak ve beş yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
 4. İflas etmemiş olmak,
 5. Son üç yıl içinde görevin gerektirdiği özen yükümlülüğüne uymadığından dolayı konkordato komiserliği görevine son verilmemiş olmak,
 6. Görevlendirildiği tarih itibarıyla disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklanmamış olmak,
 7. Kamu hizmetinden yasaklı olmamak,
 8. Fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, konkordato komiserliğini yürütmesine engel bir hüküm bulunmamak,
 9. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,
 10. Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
 11. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde, seçilecek komiserlerden birinin hukukçuve birinin de yeminli mali müşavir olması tercih edilir.

Ayrıca konkordato başvurusu yapanın iştigal alanıyla ilgili bir uzman da görevlendirilebilir.

 1. Eğitim Ücreti:

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Üyesi 500,00 TL

Dernek Üyesi Olmayan Gazi Üniversitesi Mezunu, Personeli veya Öğrencisi 650,00 TL

Diğer Katılımcılar 750,00 TL

(Kontenjan sınırlı olup başvuru ve ücret ödenme sırası ile kayıt yapılacaktır.)

 1. Banka Hesap Bilgileri:

Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği İktisadi İşletmesi

Halk Bankası Necatibey  Şubesi

Hesap No: 0386 – 16000171

TR700001200938600016000171

 1. Eğitim Koordinatörleri ve İrtibat: 

Av. Arb. Y. Burak ASLANPINAR  (Eğitimlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

0 555 222 17 07

Şenol TULGA (Genel Sekreter)

0 532 286 76 58

Fehmi NARLI (Üye İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi)

0 544 295 09 96

12toplam ziyaret, 6kişi bugün ziyaret etti.