GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
GİRİŞİMCİLİK KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Genelgenin amacı Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin Girişimcilik alanındaki araştırma ve eğitimlere dair ilkelerin oluşturulması amacıyla Girişimcilik Komisyonunun kurulması ve çalışmasına ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Genelge, Girişimcilik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Genelge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün dördüncü(4) maddesinin dördüncü(4) fıkrası ve yirminci(20) maddesinin yedinci(7) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Genelgede yer alan;
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini,
b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü,
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,
e) Üye: Dernek üyelerini,
f) Komisyon: Girişimcilik Komisyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 5 – Komisyon, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilecek asgari üç(3), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 6 – Dernek Genel Saymanı, Komisyonun doğal üyesidir.

Madde 7 – Komisyon oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan ibarettir.

Madde 8 – Komisyon, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Komisyonun toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.

Madde 9 – Komisyon oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Komisyonun başlıca görevleri şunlardır:
a) Girişimcilik süreçlerindeki bilgi üretimi ve paylaşımına katkıda bulunmak üzere yönetim kuruluna fikri yönlendirmelerde bulunmak,
b) Girişimcilik kültürünün yaratılması ve yaygınlaştırılması doğrultusunda öneri oluşturmak,
c) Girişimcilik alanındaki araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vererek görüş ve öneri oluşturmak,
d) Yönetim kurulunun talebi halinde, derneğe girişimcilikle igili başvurularını incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak,
e) Girişimcilerin, dernek çalışmalarına dahil edilmelerini koordine etmek,
f) Girişimcilikle ilgili yönergeler hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,
g) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak,
i) Talep halinde, görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

Madde 11 – Komisyonun yönetsel yetkisi bulunmaz.

Madde 12 – Komisyon, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri arasından sekretarya oluşturabilir.

Madde 13 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu genelgede açıklık bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlülük

Madde 14 – Bu Genelge, yönetim kurulunun 04/07/2017 tarih ve 182 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 15 – Bu Genelge hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

Oya HACIALİOĞLU           Onur ERKMAN           Ertan ERKAN         Hüseyin Fehmi NARLI
Başkan                Başkan Yardımcısı       Genel Sekreter            Genel Sayman

Mecit ULUSOY               İbrahim TERZİOĞLU           Ahmet ENİŞ
Üye                          Üye                      Üye