GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
İŞLETME KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu genelgenin amacı Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin gerçekleştirmek istediği projelerin, faaliyet giderlerinin ve yatırımların sürdürülebilmesi için gerekli nakdi ve ayni kaynakların yaratılmasına dair ilkelerin belirlenmesi amacıyla İşletme Komisyonunun kurulması ve çalışmasına ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Genelge, İşletme Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Genelge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün üçüncü(3) maddesinin altıncı(6) fıkrası, dördüncü(4) maddesinin dördüncü(4) ve yedinci(7) fıkraları ile yirminci(20) maddesinin yedinci(7) fıkrası ve yirmi dördüncü(24) maddesinin altıncı(6) fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Genelgede yer alan;
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini,
b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü,
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,
e) Üye: Dernek üyelerini,
f) Komisyon: İşletme Komisyonunu,
g) Proje: Nakdi ve ayni kaynak yaratılmasına ilişkin her türlü öneriyi,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 5 – Komisyon, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilecek asgari üç(3), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 6 – Dernek Başkanı ve Genel Saymanı, Komisyonun doğal üyesidir.

Madde 7 – Komisyon oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan ibarettir.

Madde 8 – Komisyon, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Komisyonun toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.
Madde 9 – Komisyon oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Komisyonun başlıca görevleri şunlardır:
a) Derneğe gelir temini amacıyla gerekli nakdi ve ayni kaynakların yaratılmasına yönelik yönetim kuruluna fikri yönlendirmelerde bulunmak,
b) Nakdi ve ayni kaynakların yaratılması ölçütlerinin belirlenmesi hakkında öneri oluşturmak,
c) Kurulacak İktisadi işletme ile ilgili olarak görüş ve önerilerde bulunmak,
d) Yönetim kurulunun talebi halinde, derneğe gelir getirecek proje başvurularını incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak,
e) İşletme konularına ilişkin yönergeler hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,
f) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak,
g) Talep halinde, görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

Madde 11 – Komisyonun yönetsel yetkisi bulunmaz.

Madde 12 – Komisyon, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri arasından sekretarya oluşturabilir.

Madde 13 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu genelgede açıklık bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlülük

Madde 14 – Bu Genelge, yönetim kurulunun **/**/2017 tarih ve ** sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe gimiştir.

Madde 15 – Bu Genelge hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

 

Oya HACIALİOĞLU          Onur ERKMAN         Ertan ERKAN       Hüseyin Fehmi NARLI
Başkan                            Başkan Yardımcısı       Genel Sekreter    Genel Sayman

Mecit ULUSOY                 İbrahim TERZİOĞLU          Ahmet ENİŞ
Üye                                                   Üye                              Üye