GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ

                         KARİYER GELİŞTİRME KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ İLE

                         ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu genelgenin amacı Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği üyeleri ile Gazi üniversitesi öğrencilerinin yetenek, bilgi, beceri ve istekleri doğrultusunda kariyer planlama ve geliştirme faaliyetlerine dair ilkelerin oluşturulması amacıyla Kariyer Geliştirme Komisyonunun kurulması ve çalışmasına ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu genelge, Kariyer Geliştirme Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını      kapsar.

Dayanak 

Madde 3 – Bu Genelge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün dördüncü(4) maddesinin dördüncü(4) fıkrası ve yirminci(20) maddesinin yedinci(7)  fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Genelgede yer alan;

 1. a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini,
 2. b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü,
 3. c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu,
 4. d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,
 5. e) Üye: Dernek üyelerini,
 6. f) Komisyon: Kariyer Geliştirme Komisyonunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 5 – Komisyon, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile       görevlendirilecek asgari üç(3), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 6 – Komisyon oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt   çoğunluğundan ibarettir.

Madde 7 – Komisyon, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır.         Komisyonun   toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.

Madde 8 – Komisyon, oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar        alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 9 – Komisyonun başlıca görevleri şunlardır:

 1. a) Dernek tarafından yürütülecek kariyer planlama ve geliştirme faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna fikri yönlendirmelerde bulunmak,
 2. b) Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek,
 3. c) Kariyer planlama ve geliştirme performanslarını iyileştirmeye yönelik faaliyetler hakkında öneriler oluşturmak,
 4. d) Yönetim kurulunun talebi halinde, derneğe ulaşacak kariyer planlama ve geliştirmeye yönelik etkinlik faaliyetlerini    incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak,
 5. d) Dernek tarafından düzenlenen kariyer planlama ve geliştirme faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgileri yönetim kuruluna bildirmek,
 6. e) Kariyer planlama ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin yönergeler hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,
 7. f) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak,
 8. g) Talep halinde, görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

Madde 10 – Komisyonun yönetsel yetkisi bulunmaz.

Madde 11 – Komisyon, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri arasından sekretarya oluşturabilir.

Madde 12 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu genelgede açıklık  bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlülük 

Madde 13 – Bu Genelge, yönetim kurulunun 04/07/2017 tarih ve 182 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 14 – Bu Genelge hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

 

Oya HACIALİOĞLU             Onur ERKMAN         Ertan ERKAN         Hüseyin Fehmi NARLI

Başkan                  Başkan Yardımcısı       Genel Sekreter           Genel Sayman

 

Mecit ULUSOY                İbrahim TERZİOĞLU                    Ahmet ENİŞ

Üye          Üye                               Üye