GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
MENTÖRLÜK KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç

Madde 1- Bu genelgenin amacı, Gazi Üniversitesi öğrencileri ile Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği üyelerini bir araya getirerek mezunların, kariyer ve iş hayatında edindikleri deneyimleri öğrenciler ile paylaşmalarını sağlamak amacıyla oluşturulacak Mentörlük Komisyonunun kurulması ve çalışmasına ilişki temel ilkelerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Genelge, Mentörlük Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 – Bu Genelge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün dördüncü(4) maddesinin dördüncü(4) fıkrası ve yirminci(20) maddesinin yedinci(7) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 – Bu Genelgede yer alan;
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini,
b) Tüzük: Dernek tüzüğünü,
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,
e) Üye: Dernek üyelerini,
f) Komisyon: Mentörlük Komisyonunu,
g) Mentör: Uzmanlık alanında eğitim ve/veya danışmanlık hizmeti veren eğitimciyi,
h) Menti:Bir mentörden, eğitim ve/veya danışmanlık alan kişiyi,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 5 – Komisyon, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilecek asgari üç(3), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 6 – Komisyon oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan ibarettir.

Madde 7 – Komisyon, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Komisyonun toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.
Madde 8 – Komisyon oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 9 – Komisyonun başlıca görevleri şunlardır:
a) Dernek tarafından düzenlenecek mentörlük progamları hakkında yönetim kuruluna fikri yönlendirmelerde bulunmak,
b) Mentörlük programlarının ölçütlerinin belirlenmesi hakkında öneri oluşturmak,
c) Mentörlük eğitimlerine ilişkin şekil ve esas şartları hakkındaki ilkelerle ilgili görüş ve öneri oluşturmak,
d) Yönetim kurulunun talebi halinde, derneğe ulaşacak mentörlük başvurularını incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak,
e) Mentör ve mentilerin, dernekle sağlıklı ve devamlı bir ilişki sürdürmelerine yardımcı olmak,
f) Mentörlük programlarına ilişkin yönergeler hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,
g) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak,
h) Talep halinde, görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

Madde 10 – Komisyonun yönetsel yetkisi bulunmaz.

Madde 11 – Komisyon, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri arasından sekretarya oluşturabilir.

Madde 12 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu genelgede açıklık bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlülük

Madde 13 – Bu Genelge, yönetim kurulunun 04/07/2017 tarih ve 182 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 14 – Bu Genelge hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

 

Oya HACIALİOĞLU          Onur ERKMAN           Ertan ERKAN          Hüseyin Fehmi NARLI
Başkan               Başkan Yardımcısı        Genel Sekreter         Genel Sayman

Mecit ULUSOY                 İbrahim TERZİOĞLU            Ahmet ENİŞ
Üye                        Üye                         Üye