GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
MEVZUAT KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Genelgenin amacı Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından hazırlanacak tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelere dair ilkelerin oluşturulması amacıyla Mevzuat Komisyonunun kurulması ve çalışmasına ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Genelge, Mevzuat Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Genelge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün dördüncü(4) maddesinin dördüncü(4) fıkrası, yirminci(20) maddesinin yedinci(7) fıkrası ve yirminci(20) maddesinin dokuzuncu(9) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Genelgede yer alan;
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini,
b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü,
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,
e) Üye: Dernek üyelerini,
f) Komisyon: Tüzük, yönetmelik ve genelgeleri hazırlayan, yönergelerin usülüne uygunluğunu denetleyip şekil şartlarını belirleyen Mevzuat Komisyonunu,
g) Yönetmelik: Yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurul tarafından onaylanarak yürürlüğe giren yönetmelikleri,
h) Genelge: Yönetim kurulunca hazırlanıp onaylanarak yürürlüğe giren genelgeleri,
i) Yönerge: Usulünce hazırlanıp yönetim kurulunun onayına sunulan yönergeleri,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 5 – Komisyon, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilecek asgari üç(3), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 6 – Dernek Genel Sekreteri, Komisyonun doğal üyesidir.

Madde 7 – Komisyon oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan ibarettir.

Madde 8 – Komisyon, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Komisyonun toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.

Madde 9 – Komisyon oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Komisyonun başlıca görevleri şunlardır:
a) Dernek tarafından hazırlanacak yönetmelik, genelge ve yönergeler hakkında yönetim kuruluna fikri yönlendirmelerde bulunmak,
b) Tüzük değişikliği hakkında öneriler oluşturmak,
c) Mevzuata ilişkin yönergeler hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,
d) Yönetmelik, genelge ve yönergelerin hazırlanmasına ilişkin şekil ve esas şartları hakkındaki ilkelerle ilgili görüş ve öneri oluşturmak,
e) Yönetim kurulunun talebi halinde, derneğe ulaşacak tüzük değişikliği önerileri ile yönetmelik, genelge ve yönergeleri incelemek, değerlendirmek ve görüş oluşturmak,
f) Usulünce hazırlanıp yönetim kurulunun onayına sunulan yönergeleri inceleyerek önerlerini yönetim kuruluna bildirmek,
g) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak,
h) Talep halinde, görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

Madde 11 – Komisyonun yönetsel yetkisi bulunmaz.

Madde 12 – Komisyon, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri arasından sekretarya oluşturabilir.

Madde 13 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu genelgede açıklık bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlülük

Madde 14 – Bu Genelge, yönetim kurulunun 04/07/2017 tarih ve 182 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 15 – Bu Genelge hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

Oya HACIALİOĞLU           Onur ERKMAN          Ertan ERKAN         Hüseyin Fehmi NARLI
Başkan                          Başkan Yardımcısı         Genel Sekreter           Genel Sayman

Mecit ULUSOY                İbrahim TERZİOĞLU        Ahmet ENİŞ
Üye                         Üye                      Üye