GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

  1. BÖLÜM -Kuruluş Hükümleri

Kuruluş

MADDE 1 – 06 Haziran 2006 tarihinde “Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği” kurulmuştur.

Gazi Mezunları Derneği aşağıdaki hükümlerde kısaca Dernek olarak anılacaktır.

Merkez

MADDE 2 – Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Amaç ve Çalışma Konuları

MADDE 3 – Derneğin amacı: Gazi Üniversitesinin gelişmesi ve yücelmesi ile mezunlarının çağdaş düzeyde sosyal, kültürel, moral, bilimsel yaşantılarına ve uygar dayanışmalarına etkin katkılarda bulunmak olup çalışma konuları aşağıda gösterilmiştir.

3.1) Gazi Üniversitesi’nin eğitim, bilim ve teknolojik alanda gelişmesi ile kurulmasında öngörülen nitelikleri doğrultusunda yücelmesine yönelik her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak,

3.2) Hâlihazır Gazi Üniversitesi öğrencileri ile mezunları arasında amaca yönelik bağlılık ve dayanışmayı öngören ilişkileri kurmak ve geliştirmek,

3.3) Üyelerini arkadaşlık ve dostluk bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayalı sosyal ilişkileri geliştirerek üyeler arası yardımlaşma ve dayanışmayı öngören girişim ve çalışmalarda bulunmak,

3.4) Üyelerinin eğitim ve meslekî sorunlarıyla ilgili ekonomik, sosyal ve hukuksal konulardaki gereksinimlerine eğilerek çözümler geliştirmek,

3.5) Üyelerin boş zamanlarını değerlendirmeye yönelik spor aktiviteleri ve eğlence programları düzenlemek,

3.6) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere iktisadi girişimlerde bulunmak,

3.7) Yasaların öngördüğü diğer konularda çalışmalarda bulunmak.

Çalışma Biçimi

MADDE 4 – Dernek amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için,

4.1) Bütün mezunların Dernek çatısı altında toplanmalarını özendirir. Bu maksatla da yeni üyeler ile onursal üyeler kaydeder. Bu doğrultuda da üyeleri ile özel ve kamu kuruluşlarına tanıtıcı ve kanıtlayıcı belgeler verir,

4.2) Gazi Üniversitesinin ve derneğin kamuoyunda yeterince tanınmasına ve saygınlığının korunmasına ilişkin araştırmalar, incelemeler ve kamuoyu yoklamaları yapar. Topluma ve Gazi Üniversitesine yararlı olacak projeler uygular,

 

 

4.3) Gazi Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının eğitim ve yetişmelerine ilişkin kurslar ve seminerler açar. Yeni mezunların mesleğe yönelmelerine ve iş bulmalarına yönelik çalışmalar yapar,

4.4) Dernek içinde oluşturulacak komisyonlar ya da uzmanlar aracılığıyla amaç ve hizmet konularında araştırma, inceleme ve etütler yapar. Öneri ve dilekleri saptar; amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler hazırlar ve uygular,

4.5) Konferanslar, sempozyumlar, açık oturumlar, forumlar ve bilimsel toplantılar ile sergi ve kermesler düzenler; üyelerinin mesleki bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasına ilişkin geziler organize eder; basılı ya da elektronik ortamda broşür, bülten, dergi, gazete ve kitap yayınlar; her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır,

4.6) Amaç ve çalışma konularının gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir,

4.7) Amaç ve hizmet konuları ile gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, kooperatifler, şirketler, vakıflar ve yardımlaşma sandığı, mesleki eğitim merkezleri ile eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanları değerlendirici lokaller, tesisler kurar ve işletir,

4.8) Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak her türlü bağış ile yardım alır ve verir; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir,

4.9) Amaç ve hizmet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar.

4.10) Gerekli görülen  yerlerde  faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya Dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

4.11) Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu kararı ile platform oluşturabilir.

4.12) Amacının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun  kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.

4.13) Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik açabilir, yurt dışında Dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş Dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

Dernek Amblemi

MADDE 5 – Lacivert dikdörtgen çerçevede, açık mavi dairesel zemin üzerine koyu lacivert “Gazi” yazısı bulunan ve çevresinde lacivert zemin üzerinde beyaz “ÜNİVESRSİTESİ” ve alt tarafında beyaz zemin üzerinde lacivert “MEZUNLAR” yazısı bulunan amblemdir.

AMBLEM ÖRNEĞİ

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye verilemez, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

 

 

 

 

  1. BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

Üyelik Koşulları

MADDE 6 – Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

6.1) Derneğe daha önce üye olmuş Gazi Üniversitesi personelinin bu üyeliklerinin devamı ile Gazi Üniversitesi fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından birinden mezun olmak, Gazi Üniversitesi’nde görevli Öğretim elemanı veya Gazi Üniversitesi’nden emekli olmuş Öğretim elemanı olmak,

Üyelik Türleri

MADDE 7 – Derneğin (2) tür üyeliği vardır.

7.1) ASİL ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise özel ve genel kurul toplantılarına katılmayı, aidat ve katılma paylarını zamanında ödemeyi, amaç ve çalışma koşullarına bağlı olarak çaba harcamayı ve derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

7.2) ONURSAL ÜYE: Ülkeye, topluma, Gazi Üniversitesine, Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli büyük hizmetleri ya da katkıları olan kişilerle, üye topluluğu arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile Onursal Üye seçilebilirler. Yabancı gerçek kişilerin onursal üyeliği için Türkiye’de yerleşme şartı aranmaz.

Onursal Üyeler, organlara seçilme ve seçme haklarına sahip olmayıp kendilerinden Giriş ve Yıllık Aidat alınmaz.

Üyelik İşlemleri

MADDE 8 – Dernek üyeliği için gereken işlemler aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri ya da kuracağı bir Komisyon aracılığı ile aday hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere en çok otuz gün içinde adayın isteği ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

8.2) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş Aidatının tamamı ile Yıllık Aidatın tamamı alınır. Bu işlemler yapılmadıkça Dernek üyeliği kazanılamaz.

Üyelikten Ayrılma

MADDE 9 – Üyelik, ölüm ve üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Ancak, ayrılmak isteyen üye birikmiş aidat borçlarını ödemek zorundadır.

 

 

 

 

Üyelikten Çıkarılma

MADDE 10 – Dernek üyeliğinden çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılır.

10.1) Yönetim Kurulunca kendilerine yapılan iki yazılı uyarıya rağmen bir sebep göstermeksizin iki yıllık aidatını ödememek,

10.2) Haklarında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek,

10.3) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar üye kayıt defterinden silinir ve Dernek malvarlığından hak iddia edemezler.

Üyelikten Çıkarılma İşlemleri ve İtiraz

MADDE 11 – Dernek Yönetim Kurulu, kuracağı bir Disiplin Komisyonu aracılığı ile üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp üyenin de savunmasını aldırdıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve (2/3) çoğunluk oyu ile verir, sonucu üyeye yazılı olarak bildirir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve sorumlulukları devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurulda kabul edilmemesi durumunda Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm aidat ve katılma payı borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.


III. BÖLÜM – Yönetim Hükümleri

Organlar

MADDE 12 – Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

12.1) Genel Kurul

12.2) Yönetim Kurulu

12.3) Denetleme Kurulu

Genel Kurul

MADDE 13 –Dernek Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak Mayıs ayında toplanır ve asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile alışmalarına başlar.

 

 

 

 

 

Genel Kurul Çalışma Yöntemleri

MADDE 14 – Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır.

14.1) Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Asil Üyeleri Çizelgesini saptar ve tüm aidat borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler, toplantı günü dahil borçlarını ödemedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.2) Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta yolu ile bildirilir.

14.3) İkinci toplantı yeterli çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz. İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

14.4) Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle ertelenmesi halinde, ertelenme sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

14.5) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

Genel Kurul Toplantı İlkeleri

MADDE 15 – Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

15.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeler Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atmak suretiyle toplantıya girebilirler.

15.2) Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Dernek Başkanı ya da Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, iki Yazman oy çokluğuyla ve açık oyla seçilir.

15.3) Genel kurul olağan toplantısında gündemi yönetim kurulu tespit eder. Mevcut üyelerin en az onda birinin Genel Kurul Başkanlığına yazılı isteği üzerine gündeme madde eklenir. Genel kurul olağan toplantısında gündemdeki sıraya uyulur. Ancak, Genel Kurul salt çoğunlukla gündem maddelerinin sırasında değişiklik yapabilir.

15.4) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır.

15.5) Genel Kurulda karar yeter sayısı Genel Kurula katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak tüzük değişikliği ile tasfiyeye ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

 

 

 

 

 

 

Olağanüstü Genel Kurul

MADDE 16 – Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin zarar doğuracak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağırılır.

16.1) Dernek üye sayısının beşte birinin belirtilmiş aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

16.2) Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda üçte iki oy çoğunluğu ile alacağı karar,

16.3) Denetleme Kurulunun Dernek hesap ve işlemleri ile bütçe konusunda oybirliğiyle alacağı karar,

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

MADDE 17 – Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

17.1) Dernek Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,

17.2) Çalışma Dönemi, Çalışma Programı ile Yıllık Bütçe Yönetmeliği, Gelir ve Gider Çizelgelerini görüşüp onaylamak,

17.3) Çalışma Dönemi Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerini seçmek,

17.4) Geçen Çalışma Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Çizelgelerini; Denetleme Kurulunun Denetim Raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini aklamak,

17.5) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,

17.6) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikler hakkında karar almak,

17.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlarını karara bağlamak,

17.8) Derneğe taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.9) Derneğin uluslararası çalışmalar yapması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak,

17.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.11) Dernek şubelerinin açılmasına veya kapanmasına karar vermek,

17.12) Gerekli diğer konularda karar vermek.

 

 

 

 

 

Yönetim Kurulu

MADDE 18 – Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda belirtilmiştir:

18.1) Yönetim Kurulu, üç yıllık süre için seçilmiş yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşur.

18.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

MADDE 19 – Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

19.1) Yönetim Kurulu seçimini izleyen altı gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sayman seçerek görev paylaşımı yapar.

19.2) Yönetim Kurulu her ay olağan olarak toplanır. Bütün üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir.

19.3) Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 20 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

20.1) Genel Kurul kararlarını uygulamak,

20.2) Derneği, Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere yetki vermek,

20.3) Çalışma Dönemi Çalışma Programı ile Bütçe Yönetmeliği, Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,

20.4) Gerçekleştirilen Çalışma Dönemi Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerini hazırlamak,

20.5) Dernek Başkanının önerisi ve oluşturulacak Disiplin Komisyonunun araştırma raporu üzerine, üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve çalışma konularından uzaklaşan, Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üyelerin çıkarılmasına; aykırı söz ve eylemlerinden ötürü üyelerin Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre cezalandırılmalarına karar vermek,

20.6) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,

20.7) Yönetim ile çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar kurmak ve raporları hakkında karar almak,

20.8) Derneğin Yönetsel ve mali işlerini yönetecek personeli ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek,

20.9) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,

 

20.10) Genel Kurulun karar vermesi halinde şubelerin açılması ile ortaklık, iktisadi işletme, kooperatif, sandık ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacaklarla ilgili yasal işlemlerini yapmak,

20.11) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,

20.12) Önceki Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak ve sonraki Yönetim Kuruluna teslim etmek.

Denetleme Kurulu ve İç Denetim

MADDE 21 – Denetleme Kurulu, Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumludur. Bu maksatla kurulacak Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilgili hükümler aşağıdadır:

Denetleme Kurulu,

21.1) Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

21.2) Seçimi izleyen altı gün içinde yapacağı ilk toplantıda bir Başkan ve bir Sözcü seçer.

21.3) Bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir.

21.4) Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

21.5) Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Ortak Hükümler

MADDE 22 – Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, bir yıl içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından fazlasına katılmadıkları takdirde kurul üyelikleri sona erer. Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye, bir hafta içinde asil üyeliğe çağırılır.

V.BÖLÜM – Mali Hükümler

Çalışma Dönemi ve Bütçe Uygulaması

MADDE 23 – Derneğin Bütçesi, Yıllık Bütçe Yönetmeliği ile Gelir-Gider Çizelgelerinden oluşur. Bütçenin yürürlüğe girdiği 1 Ocak tarihi ile onaylandığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar bir önceki bütçenin giderler çizelgesindeki aynı süreye ilişkin giderler tutarını aşamaz.

Yıllık Bütçe Yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcanmaya ilişkin belgeler kasada kalacak para tutarı bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları, Giriş ve Yıllık Aidatların Belirlenme Şekli ve Derneğin Borçlanma Usulleri

MADDE 24 – Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

24.1) Her yıl Yönetim Kurulunca belirlenecek giriş aidatı ve yıllık aidat,

24.2) Her Çalışma Dönemi bütçesinde belirtilen, üyelere ve diğer kişilere sunulacak hizmetler karşılığı alınacak yararlanma payı,

25.3) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değer gelirleri,

24.4) Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, temsil, festival, yarış, gösteri ve benzeri düzenlemelerde elde edilen gelirler,

24.5) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar,

24.6) Ortaklıklar, şirketler, kooperatifler, sandıklar, lokaller ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

24.7) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,

24.8) Diğer gelirler

24.9) Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kuruluna yetki vermesi gereklidir.

Gelir-Gider Uygulamalarında Yöntemler

MADDE 25 – Derneğin gelir-gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

25.1) Giriş aidatının tamamı üyelik işlemleri sırasında; yıllık aidat, yıllık bütçede belirtilen yöntem ve zamanlarda tahsil edilir.

25.2) Giriş aidatı, yıllık aidat ve yararlanma payı ödenmesindeki gecikmeler için yasal faiz ya da kademeli artış uygulamasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

25.3) Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

25.4) Giderlere ilişkin harcamalarda fatura, makbuz veya gider pusulası alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.

25.5) Alındı Belgesi ile fatura, makbuz, gider pusulası ve harcama belgelerinin saklanma süresi, beş yıldır.

 

 

  1. BÖLÜM – Genel Hükümler

Tüzük Değişikliği

MADDE 26 – Dernek tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin üçte ikisinin katılımı ve kabulü şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz; ancak toplantıya katılanlar Yönetim ve Denetim Kurulu’nun iki katından az olamaz. Ayrıca tüzüğün değiştirilme ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Derneğin Feshi ve Tasfiye İşlemleri

MADDE 27 – Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

  1. a) Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında ” Tasfiye Halinde Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında varsa derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Gazi Üniversitesine devredilir.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

  1. b) Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde, genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları Gazi Üniversitesine devredilir.

Bu durumda derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

 

Yönetmelikler

MADDE 28 – Dernek Tüzüğü hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve uygulamaya sokacağı Yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

Yürürlük

MADDE 29 – Bu Tüzük, 06 Haziran 2006 tarihinde yapılan Kurucular Genel Kurulu toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiş olup en büyük mülki amirliğe verildiği tarihten başlamak üzere yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – Bu Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Kurucular

MADDE 31 – İlk Genel Kurulda Dernek organları oluşturulana kadar Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir: 

DERNEK KURUCU ÜYELERİ  

ADI SOYADI MESLEĞİ ADRESİ
Prof. Dr. Kadri YAMAÇ Öğretim Üyesi G.Ü. Tıp Fakültesi Beşevler/Ankara
Prof. Dr. Süleyman PAMPAL Öğretim Üyesi G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maltepe/Ankara
Prof. Dr. Meltem ÖNDER Öğretim Üyesi G.Ü. Tıp Fakültesi Beşevler/Ankara
Prof. Dr. Turhan BAYKAL Öğretim Üyesi G.Ü. Eczacılık Fakültesi

Hipodrum/Ankara

Prof. Dr. Hülya ÇENGEL Öğretim Üyesi G.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi

Teknik Okullar/Ankara

Doç. Dr. Fatma Çiğdem GÜLDÜR Öğretim Üyesi G.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maltepe/Ankara
Doç. Dr. Gamze YÜCESAN-ÖZDEMİR Öğretim Üyesi G.Ü. İletişim Fakültesi

Emek/Ankara

Doç. Dr. Hüseyin Serdar YÜCESU Öğretim Üyesi G.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi

Beşevler/Ankara

Yrd. Doç. Dr. Fahri TEMİZYÜREK Öğretim Üyesi G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi

Beşevler/Ankara

 

38toplam ziyaret, 1kişi bugün ziyaret etti.