GAZİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ
ÜYE İLİŞKİLERİ VE ETKİNLİK KOMİSYONUNUN TEŞKİLİ İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

Madde 1- Bu Genelgenin amacı Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin, üyeleri ile ilişkilerini geliştirmek ve sosyal etkinlikler düzenlemek üzere Üye İlişkileri ve Etkinlik Komisyonunun kurulması ve çalışmasına ilişkin temel ilkelerin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu Genelge, Üye İlişkileri ve Etkinlik Komisyonunun çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Genelge, Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneği Tüzüğünün dördüncü(4) maddesinin dördüncü(4) fıkrası ve yirminci(20) maddesinin yedinci(7) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Genelgede yer alan;
a) Dernek: Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu bulunan Gazi Üniversitesi Mezunlar Derneğini,
b) Tüzük: Dernek Tüzüğünü,
c) Genel Kurul: Dernek genel kurulunu,
d) Yönetim Kurulu: Dernek yönetim kurulunu,
e) Üye: Dernek üyelerini,
f) Mezun: Üniversitenin, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitülerinden birini bitiren kişiyi,
g) Mensup: Üniversitenin, öğretim elemanı veya öğretim görevlisi kadrosunda bulunan kişiyi ya da üniversite çalışanını,
h) Komisyon: Üye İlişkileri ve Etkinlik Komisyonunu,
ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonun Teşkili ve Toplantı Oturumları

Madde 5 – Komisyon, dernek üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilecek asgari üç(3), azami dokuz(9) kişiden oluşur.

Madde 6 – Dernek Başkan Yardımcısı, Komisyonun doğal üyesidir.

Madde 7 – Komisyon oturumları için toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan ibarettir.
Madde 8 – Komisyon, ihtiyaç halinde yönetim kurulunun çağrısıyla toplanır. Komisyonun toplanmasına ilişkin çağrılar en erken iki(2) gün sonrası için muteberdir.

Madde 9 – Komisyon oturumlarında hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğuyla karar alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonun Görev ve Yetkileri

Madde 10 – Komisyonun başlıca görevleri şunlardır:
a) Mezun ve mensuplarla ilişkiler hakkında yönetim kuruluna fikri yönlendirmelerde bulunmak,
b) Yönetim kuruluna yemek, konferans, sosyal etkinlik ve benzeri organasyonlar hakkında öneride bulunmak,
c) Dernek ürünlerinin satış kanallarını belirlemek ve bu konuda görüş oluşturmak,
d) Bireysel ve/veya kurumsal bağışçılardan bağış toplama ilkeleri ile ilgili görüş ve öneri oluşturmak,
e) Dernek faaliyetlerinde yer alacak üye ve gönüllü sayısını artırmak
f) Üye İlişkileri ve Etkinlik konularında yönergeler hazırlayarak yönetim kurulunun onayına sunmak,
g) Yönetim kurulunun danışacağı hususlarda görüş ve öneri oluşturmak,
h) Talep halinde, görev ve yetki alanları dâhilinde yönetim kurulu ve genel kurul üyelerini bilgilendirmek,

Madde 11 – Komisyonun yönetsel yetkisi bulunmaz.

Madde 12 – Komisyon, görevlerinin yerine getirilebilmesi ve yönergeler hazırlanabilmesi için üyeleri arasından sekretarya oluşturabilir.

Madde 13 – İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu genelgede açıklık bulunmayan durumlarda sırasıyla tüzük ve Yönetim Kurulunun alacağı kararlar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlülük

Madde 14 – Bu Genelge, yönetim kurulunun 04/07/2017 tarih ve 182 sayılı kararıyla kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Madde 15 – Bu Genelge hükümlerini dernek adına yönetim kurulu yürütür.

Oya HACIALİOĞLU            Onur ERKMAN         Ertan ERKAN      Hüseyin Fehmi NARLI
Başkan               Başkan Yardımcısı     Genel Sekreter         Genel Sayman

Mecit ULUSOY              İbrahim TERZİOĞLU      Ahmet ENİŞ
Üye                       Üye                 Üye